Přehled akreditovaných vzdělávacích programů, u nichž byla podána žádost o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle § 1c a § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Jedná se o programy v rámci průběžného vzdělávání, které jsou určené k prohlubování odbornosti.

Nabízené programy jsou určeny pro vyučující ruského jazyka na 2. stupni základních škol a na středních školách. Podmínkou pro účast v programu je splnění výše uvedeného kvalifikačního předpokladu. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v souladu s udělenou akreditací.

Online přihláška do vzdělávacího programu

Aktuální nabídka programů

Rozvíjení digitální kompetence v hodinách ruského jazyka – webinář: 23. 11. + 30. 11. 2024 (12:30 – 16:00 hodin)

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-532/2022-1-116

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: webinář – online v MS Teams (2 synchronní setkání v délce 4 hodin; v souladu s pravidly pro realizaci webinářů bude každé setkání rozděleno na dvě části v délce 90 minut, mezi nimi bude pauza nejméně 30 minut.)

Cena: 1 500 Kč

Anotace: Revize rámcového vzdělávacího programu rozšiřuje existující klíčové kompetence o novou – digitální kompetenci, kterou budou u svých žáků rozvíjet vyučující ve všech předmětech. Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti o digitální kompetenci (v kontextu klíčových kompetencí), osvojí si dovednosti, díky nimž nejen dokáže hodnotit učební úlohy v učebních souborech pro výuku ruského jazyka v kontextu jejich využitelnosti pro rozvoj digitální kompetence, ale také dokáže sám navrhnout učební úlohy (s využitím odpovídajících metod, postupů a nástrojů), prostřednictvím kterých bude rozvíjet digitální kompetenci svých žáků. Absolvent vzdělávacího programu dále získá znalosti o nástrojích, které lze ve výuce využít a v průběhu vzdělávacího programu bude rozvíjet své dovednosti v aktivním používání těchto nástrojů.


Rozvíjení digitální kompetence v hodinách ruského jazyka

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-532/2022-1-116

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: prezenční

Místo konání: Příbram

Cena: 2 000 Kč

Anotace: Revize rámcového vzdělávacího programu rozšiřuje existující klíčové kompetence o novou – digitální kompetenci, kterou budou u svých žáků rozvíjet vyučující ve všech předmětech. Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti o digitální kompetenci (v kontextu klíčových kompetencí), osvojí si dovednosti, díky nimž nejen dokáže hodnotit učební úlohy v učebních souborech pro výuku ruského jazyka v kontextu jejich využitelnosti pro rozvoj digitální kompetence, ale také dokáže sám navrhnout učební úlohy (s využitím odpovídajících metod, postupů a nástrojů), prostřednictvím kterých bude rozvíjet digitální kompetenci svých žáků. Absolvent vzdělávacího programu dále získá znalosti o nástrojích, které lze ve výuce využít a v průběhu vzdělávacího programu bude rozvíjet své dovednosti v aktivním používání těchto nástrojů.


Obtížné jevy v ruském jazyce – webinář

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-532/2022-1-116

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: cyklus webinářů – online (celkem proběhnou 4 setkání, každé v délce 90 minut. Každé setkání bude zaměřeno na jedno téma.)

Cena: 1 500 Kč

Anotace: Příbuznost češtiny a ruštiny s sebou přináší nejen výhody, ale také komplikace, které se projevují typickými chybami způsobenými interferencí mateřského jazyka žáků. Tyto chyby postihují všechny jazykové roviny. Tento fenomén, označovaný jako „česká ruština“ je velmi dobře popsán zejména v předrevolučních publikacích věnovaných didaktice ruštiny. Vzdělávací akce je realizována formou webináře a je rozdělena do čtyř setkání, z nichž každé je věnováno jednomu jazykovému prostředku (jedné rovině jazyka). Absolventi vzdělávací se seznámení s nejčastějšími typickými chybami, kterých se Češi v ruštině dopouštějí. Získají znalosti vedoucí k porozumění těmto chybám a opodstatnění jejich vzniku. Zejména však po absolvování webináře budou vybaveni dovednostmi a nástroji, které mohou využít při práci s těmito jevy, a to jak ve fázi jejich nácviku (tj. při seznamování se s ruštinou), tak i v pozdějších etapách výuky ruštiny, kdy je často nezbytná jejich korekce.


Co (ne)učit v ruštině na základní škole

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-12756/2022-2-573

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: prezenční

Místo konání: Příbram

Cena: 1 700 Kč

Anotace: Smyslem výuky dalšího cizího jazyka na základní škole je komplexní rozvoj interkulturní komunikační kompetence žáků vedoucí k dosažení úrovně A1. Proces výuky, který je často výrazně ovlivněn používaným učebním souborem, je většinou zaměřen zejména na rozvoj jazykových prostředků, méně pak na řečové dovednosti či práci s reáliemi a prvky kultury. Absolventi vzdělávacího programu se seznámí s takovým pojetím výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka tak, aby výuka žáky nezatěžovala a práce v hodinách byla zaměřena na rozvoj komunikace. Absolventi získají znalosti o tom, jaké konkrétní jazykové prostředky jsou nezbytné pro realizaci komunikačních situací a řečových intencí, které lze od žáků na úrovni A1 očekávat. Po absolvování semináře budou mít jeho účastníci dovednosti, které jim umožní kriticky zhodnotit látku, kterou jim nabízí učební soubor a posoudit, zda je skutečně nezbytné ji předkládat žákům k aktivnímu osvojení. Absolventi programu dále získají praktické dovednosti, díky nimž dokáží vhodně volit metody práce s ohledem na očekávaný výsledek vzdělávacího procesu.


Co (ne)učit v ruštině na základní škole – webinář: 21. 9. + 26. 9. 2023 (12:30 – 16:00 hodin)

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-12756/2022-2-573

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: webinář – online v MS Teams (2 synchronní setkání v délce 4 hodin; v souladu s pravidly pro realizaci webinářů bude každé setkání rozděleno na dvě části v délce 90 minut, mezi nimi bude pauza nejméně 30 minut.)

Cena: 1 500 Kč

Anotace: Smyslem výuky dalšího cizího jazyka na základní škole je komplexní rozvoj interkulturní komunikační kompetence žáků vedoucí k dosažení úrovně A1. Proces výuky, který je často výrazně ovlivněn používaným učebním souborem, je většinou zaměřen zejména na rozvoj jazykových prostředků, méně pak na řečové dovednosti či práci s reáliemi a prvky kultury. Absolventi vzdělávacího programu se seznámí s takovým pojetím výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka tak, aby výuka žáky nezatěžovala a práce v hodinách byla zaměřena na rozvoj komunikace. Absolventi získají znalosti o tom, jaké konkrétní jazykové prostředky jsou nezbytné pro realizaci komunikačních situací a řečových intencí, které lze od žáků na úrovni A1 očekávat. Po absolvování semináře budou mít jeho účastníci dovednosti, které jim umožní kriticky zhodnotit látku, kterou jim nabízí učební soubor a posoudit, zda je skutečně nezbytné ji předkládat žákům k aktivnímu osvojení. Absolventi programu dále získají praktické dovednosti, díky nimž dokáží vhodně volit metody práce s ohledem na očekávaný výsledek vzdělávacího procesu.


Letní škola pro učitele ruského jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT- 21486/2022-2-780

Délka programu: 24 hodin

Forma programu: prezenční setkání v délce 3 dnů

Cena: bude upřesněno

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálními novinkami v oblasti výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Absolventi programu získají znalosti o nových jevech v jazyce (aktuální slovní zásoba, tendence v oblasti výslovnosti a gramatiky) a rozvinou své didaktické dovednosti při praktických ukázkách práce s výukovými materiály (tištěnými i digitálními). Absolventi vzdělávacího programu se seznámí se zajímavými a užitečnými nástroji a zdroji využitelnými pro výuku ruského jazyka na 2. stupni základních škol a všech typech středních škol. Cílem vzdělávacího programu je také poskytnout vyučujícím prostor pro sdílení vlastních zkušeností a diskusi o aktuálních tématech a problémech, s nimiž se ve výuce potýkají.


Jak na ruskou výslovnost v české škole – webinář: 15. 2. + 22. 2. 2024 (12:30 – 16:00 hodin)

Akreditace MŠMT č.j.: bez akreditace

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: webinář – online v MS Teams (2 synchronní setkání v délce 4 hodin; v souladu s pravidly pro realizaci webinářů bude každé setkání rozděleno na dvě části v délce 90 minut, mezi nimi bude pauza nejméně 30 minut.)

Cena: 1 500 Kč

Anotace: Bude upřesněno