Co (ne)učit v ruštině na základní škole – webinář: 21. 9. + 26. 9. 2023 (12:30 – 16:00 hodin)

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT-12756/2022-2-573

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: webinář – online v MS Teams (2 synchronní setkání v délce 4 hodin; v souladu s pravidly pro realizaci webinářů bude každé setkání rozděleno na dvě části v délce 90 minut, mezi nimi bude pauza nejméně 30 minut.)

Cena: 1 500 Kč

Anotace: Smyslem výuky dalšího cizího jazyka na základní škole je komplexní rozvoj interkulturní komunikační kompetence žáků vedoucí k dosažení úrovně A1. Proces výuky, který je často výrazně ovlivněn používaným učebním souborem, je většinou zaměřen zejména na rozvoj jazykových prostředků, méně pak na řečové dovednosti či práci s reáliemi a prvky kultury. Absolventi vzdělávacího programu se seznámí s takovým pojetím výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka tak, aby výuka žáky nezatěžovala a práce v hodinách byla zaměřena na rozvoj komunikace. Absolventi získají znalosti o tom, jaké konkrétní jazykové prostředky jsou nezbytné pro realizaci komunikačních situací a řečových intencí, které lze od žáků na úrovni A1 očekávat. Po absolvování semináře budou mít jeho účastníci dovednosti, které jim umožní kriticky zhodnotit látku, kterou jim nabízí učební soubor a posoudit, zda je skutečně nezbytné ji předkládat žákům k aktivnímu osvojení. Absolventi programu dále získají praktické dovednosti, díky nimž dokáží vhodně volit metody práce s ohledem na očekávaný výsledek vzdělávacího procesu.