Moderní výuka dalšího cizího jazyka na 2. stupni základní školy – seminář: 11. 6. 2024, Příbram (místo bude upřesněno)

Akreditace MŠMT č.j.: bez akreditace (akreditace průběžného vzdělávání zrušena od 1. 9. 2023)

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: prezenční seminář

Lektoři: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D., PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Cena: 2 200 Kč

Anotace: Výuka dalšího cizího jazyka na 2. stupni základních škol má za cíl dovést žáky do úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ten byl v roce 2022 významným způsobem aktualizován a revidován. A tato aktualizovaná verze jednoho z nejdůležitějších dokumentů se odrazila také v revidované verzi RVP ZV ve formulaci očekávaných výstupů předmětu Další cizí jazyk. Mimo to zkušenosti z praxe ukazují, že celá řada používaných učebnicových souborů v rámci všech jazyků, které jsou na základních školách vyučovány, v různé míře přesahuje deklarovanou jazykovou úroveň. Žákům jsou tak často předkládány k osvojení jazykové prostředky, které odpovídají vyšší úrovni a současně nejsou dostatečným způsobem rozvíjeny řečové dovednosti a utvářena tolik potřebná interkulturní komunikační kompetence.

Absolvent semináře

  • získá znalosti z oblasti didaktiky cizích jazyků a seznámí se s novinkami v tomto oboru, díky nimž bude schopen reflektovat vlastní výuku z hlediska jejího obsahu, volených metod a postupů, a to zejména v kontextu požadavků jak praxe, tak i závazných kurikulárních dokumentů;
  • si rozvine celou řadu dovedností (reflexe vlastní výuky, volba vhodných metod a vyučovacích postupů, kritický přístup k učebnici);
  • bude schopen hodnotit úroveň žáků a jejich studijní výsledky v kontextu požadavků a potřeb praxe a s využitím metod a postupů formativního hodnocení;
  • bude sdílet zkušenosti a seznámí se s příklady dobré praxe.