Hodnocení ve výuce cizích jazyků – webinář: 12. 10. + 19. 10. 2023 (12:30 – 16:00 hodin)

Délka programu: 8 hodin

Forma programu: webinář – online v MS Teams (2 synchronní setkání v délce 4 hodin; v souladu s pravidly pro realizaci webinářů bude každé setkání rozděleno na dvě části v délce 90 minut, mezi nimi bude pauza nejméně 30 minut.)

Cena: 1 500 Kč

Vyplnit přihlášku

Vzdělávací program je určen pro učitele všech cizích jazyků na 2. stupni základních škol a na středních školách. Jeho cílem je seznámit účastníky s možnostmi hodnocení žáků v rámci výuky cizích jazyků.

Náplň vzdělávacího programu:

 1. Hodnocení v kontextu cíle výuky cizích jazyků na základní/střední škole
 2. Výstupní úroveň (požadavky SERR/látka v učebnici/potřeby v praxi)
 3. Hodnocení jazykových prostředků z hlediska obsahu (adekvátnost, správnost, vhodnost)
  3.1 Možnosti hodnocení fonetické gramotnosti žáků
  3.2 Lexikální správnost projevu žáka, jeho aktivní/pasivní slovní zásoba
  3.3 Gramatická správnost projevu žáka
 4. Hodnocení aktivních řečových dovedností (z hlediska dosažení realizace intence)
  4.1 Ústní projev
  4.2 Písemný projev
 5. Způsoby komplexního hodnocení
  5.1 Portfolio – papírové X elektronické
  5.2 Sumativní X Formativní hodnocení žáků v hodinách cizích jazyků
 6. Diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe

Webinář odpovídá svou náplní následujícím šablonám: pro ZŠ 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, pro SŠ 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Každý účastník, který absolvuje obě části vzdělávacího programu, obdrží osvědčení o absolvování webináře v elektronické podobě.