Ceník

Ceník překladů (platný od 10. ledna 2015)

 vychází z Doporučených minimálních tarifů za tlumočení a překlad v Kč a EUR na rok 2015

 PŘEKLAD

 Formát

 • Základem pro tarify je normostrana (NS) cílového textu, tj. 1500 znaků bez mezer, nebo 1800 znaků s mezerami. Účtuje se minimálně 1 NS.
 • Překladatel a objednavatel se mohou domluvit také na jiném způsobu počítaní (za řádku, slovo výchozího nebo cílového textu (viz tabulka).
 • Časový limit pro vypracování překladu je 6 NS překladu za jeden pracovní den. Den převzetí výchozího textu od objednavatele a den odevzdání překladu objednavateli se do tohoto limitu nepočítají.
 • Ceník se týká případů, kdy výchozím textem je běžný, dobře srozumitelný, čitelný text a že je požadován překlad ve standardním formátu a v běžném časovém limitu.
 • U překladů v obtížně upravovatelných souborech (např. v aplikacích MS PowerPoint, MS Excel a v aplikacích DTP) se použije hodinová sazba za každou započatou hodinu práce, zahrnující veškeré překlady a úpravy textu (korektury apod.).

 Příplatky a zvýšení sazby

 • Překlad se odměňuje podle míry námahy, znalostí, důvtipu a pomůcek, kterých je zapotřebí k jeho vypracování.
 • Minimální příplatky jsou stanoveny jako procentuální část ze sjednané sazby a ovlivňují je hlavně následující hlediska:
 • Obsah: právnický, ekonomický, finanční, technický, vědecký nebo jinak obsahově mimořádně náročný text. Spatně čitelný výchozí text (např. malé písmo, slabý nebo rozmazaný tisk, rukou psaný nebo opravovaný text, chybně nebo nekvalitně oskenovaný text, nesprávná formulace výchozího textu z hlediska gramatiky, stylistiky nebo smyslu). Všeobecně výchozí text předaný na papíře, či v elektronickém souboru, do nějž nejde vpisovat. Zvláštní úprava: seznamy, tabulky anebo složité formátování dokumentu. Citlivá stylistická úprava hlavně u projevů a jiných textů určených k veřejnému přednesu. Příplatek minimálně 30 %.
 • Pokud zadavatel požaduje, aby překladatel předem nastudoval závaznou terminologii a dodržoval specifické typografické požadavky, zvyšuje se sazba minimálně o 30 %.
 • Reklamní texty minimálně 40 %.
 • Rychlost: překlad je požadován ve zkrácené lhůtě, při níž se předpokládá vypracování více než 6 NS za 1 pracovní den, Příplatek za rychlost – minimálně 50 %.

 Snížení minimální sazby

 • Minimální sazbu je možno snížit pouze v případě, že se na tom překladatel a objednavatel domluví předem a je-li překlad součástí dlouhodobé spolupráce a objednavatel netrvá na přesném termínu odevzdání, pečlivém vyjadřování, nebo na korektuře.
 • Snížení minimální sazby nemá přesáhnout 15 %.

 KOREKTURA, REVIZE A EDITACE PŘELOŽENÉHO TEXTU

 • Tarify za korekturu se týkají jazykových oprav (pravopisu, překlepů aj.) textu překladu vypracovaného jiným překladatelem a účtují se ve výši 25 % ze základní sazby.
 • Tarify za revizi se týkají kontroly překladu vypracovaného jiným překladatelem, s přihlédnutím k výchozímu textu. Objednavatel poskytne revizorovi výchozí text. Tarif za revizi 1 strany přeloženého textu činí 35 % příslušné sazby za překlad.
 • Editace (redakční úprava) přeloženého textu (např. rozsáhlejší změny, úprava celých vět, úprava textu na stanovenou délku, oprava a sjednocování terminologie) se účtuje ve výši 35 % ze základní sazby, nebo hodinovou sazbou dle tarifu za překlad.
 • Pokud překlad vyžaduje revizi ve formě podstatně přepracovaného textu, doporučuje se také použít hodinovou sazbu dle tarifu za překlad.
 • Následná editace (tzv. post editing) strojového překladu: rovněž v hodinové sazbě za překlad. Ustanovení bod navýšení a snížení sazby) se vztahují i na jazykové výkony popsané v tomto oddílu.

Částky jsou uváděny v CZK (Kč)

Výchozí jazyk Cílový jazyk Sazba za NS Sazba za řádek Sazba za slovo
český ruský

430,00

14,00

2,00

ruský český

390,00

13,00

1,90

Hodinová sazba: 500,00

Uvedené částky jsou konečné. Nejsem plátce DPH.

                                                                        Mgr. Jakub Konečný

Ceník ke stažení ve formátu PDF (platný od 10.1.2015)

Comments are closed.